Tietosuoja­seloste

Tämä on NB-Seinä Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laadittu 11-10-2023. Viimeisin muutos 11-10-2023

1. Rekisterinpitäjä
NB-Seinä Oy
Y-tunnus: 0982208–6
Läyliäistenraitti 710
12600 Läyliäinen

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Arto Hakala
Puhelin 0400 894 991
Sähköposti arto.hakala@nb-seina.fi

3. Rekisterin nimi
NB-Seinä Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä. Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä tietosuojaselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki

Henkilötietojen ajantasaisuus tarkistetaan kerran kahdessa vuodessa. Tässä yhteydessä poistetaan henkilötiedot, joille ei ole käyttötarkoitusta (esim. yhteydenpito tai sopimuksen voimassaolo on päättynyt).

6. Evästeet

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurannasta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille kuin Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä, lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Vain erikseen määrätyillä NB-Seinä Oy:n työntekijöillä on pääsy rekisteritietoihin. Työntekijät tunnistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina eikä niitä saa ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville, joita sitoo salassapitovelvollisuus.

10. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa Kirjallinen tarkastus/korjaus/poistopyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle kuukauden kuluessa. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.